Ansøgning om plads

 

Ansøgning om plads i et kommunalt dagtilbud skal ske via Den Digitale Pladsanvisning på www.kerteminde.dk/selvbetjening. Adgangen kræver NemId. NemId kan bestilles via www.nemid.nu.

 

Plads efter barsel
Når nybagte forældre ansøger om optagelse i et kommunalt dagtilbud inden barnet er én måned gammel fastsættes ansøgningsdatoen til barnets fødselsdato, og der anvises plads senest, når barnet er 30 uger gammelt eller efter behov. Ved adoption gælder samme retningslinjer, dvs. forældre skal ansøge om plads inden én måned efter barnet er ankommet til Danmark. Overskrides ansøgningsfristen vil det tidspunkt, hvor der ifølge pasningsgarantien skal tilbydes en plads blive rykket med en periode tilsvarende overskridelsen af ansøgningsfristen.

 

Plads i andre situationer
Når forældre ansøger om optagelse i et kommunalt dagtilbud i andre situationer, tilstræber Kerteminde Kommune at tilbyde plads senest én måned efter ansøgningstidspunktet afhængigt af barnets behovsdato.

 

Tilflyttere
Tilflyttere fra en anden dansk kommune kan medtage et barns anciennitet på ventelisten i fraflytningskommunen således, at det oprindelige ansøgningstidspunkt til dagtilbud bibeholdes. I så fald skal forældrene indsende et anciennitetsbevis fra fraflytningskommunen. Kontakt fraflytningskommunen herom. Anciennitetsbeviset skal sendes til Kerteminde Kommunes Pladsanvisning via pladsanvisning@kerteminde.dk eller til

 

Børn og Ungeforvaltningen
Grønvej 11
5550 Langeskov
att. Pladsanvisningen.

 

Videreførelse fra dagpleje/vuggestue til børnehave
Der skal kun ansøges om plads én gang – Det vil sige, at når forældre via Den Digitale Pladsanvisning opskriver et barn på venteliste til dagpleje/vuggestue, skal barnet samtidig opskrives på venteliste til en børnehave med behovsdato svarende til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder.

 

Ønsker om plads
I forbindelse med ansøgning til dagpleje/vuggestue skal der angives min. to børnehaveønsker (der kan angives i alt tre ønsker). Hvis forældre ikke angiver ønske om børnehave, vil barnet blive opskrevet til den børnehave, der geografisk er tættest på barnets adresse.

Forældre har ikke krav på en plads i det ønskede dagtilbud, ligesom der ikke kan garanteres plads i et bestemt område. Pasningsgarantien er opfyldt, når der er anvist plads i et alderssvarende kommunalt dagtilbud i Kerteminde Kommune, men Pladsanvisningen vil altid, i henhold til gældende retningslinjer for anvisning af pladser, bestræbe sig på så vidt muligt at opfylde forældres ønsker.

 

Ændring af ønsker til børnehaveplads
Ændring af allerede angivne ønsker til børnehaveplads kan ske via Den Digitale Pladsanvisning senest tre måneder før et barns behovsdato. I særlige tilfælde kan der dog efter aftale med Pladsanvisningen dispenseres fra dette.